ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

14/5/14

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου», ύστερα από την με αριθ. 68/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι:
Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, θα δέχεται αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής νέων νηπίων για τη Σχολική χρονιά 2014 – 2015, από τις 19 Μαΐου έως τις 06 Ιουνίου 2014.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για εγγραφή , είναι τα νήπια:
1. Να έχουν γεννηθεί από 1-1-2010 και ύστερα.
2. Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014 και να αυτοεξυπηρετούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους με πλήρη τα δικαιολογητικά και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις, στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της Υπηρεσίας ή στα τηλέφωνα: 26410 39793 , 26410 39794, 26410 39797 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Απαιτούμενα για εγγραφή και επανεγγραφή δικαιολογητικά : (από δύο φορές)
Αγρίνιο, 07-5-2014
Αριθ. Πρωτ.: 1304
ΠΡΟΣ:
Όλα τα τμήματα Προσχολικής
Αγωγής
του Νομικού Προσώπου
Όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του δήμου Αγρινίου
2
1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ)
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
5. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του . Επίσης πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ). (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
6. Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση
Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα
 Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές &
 Φωτοαντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων ή
 Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή
 Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης
Για γονείς μισθωτούς του Δημοσίου τομέα
 Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template