ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

14/3/12

Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Αγρινίου

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αριθ.88/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  σε ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Αγρινίου»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν  Πέντε  Ευρώ και Πενήντα Ένα (98.105,51 Ευρώ) με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου (Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών, οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) στις 30-3-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα  έως 11:00 π.μ.((λήξη παραλαβής προσφορών ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .
Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Πέντε (4.905,00) Ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς  και αντίγραφα της διακήρυξης  και της τεχνικής περιγραφής θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου (οδός  Παλαμά και Μαβίλη 6 - 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο :2641052543
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template