ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

3/11/10

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ Ε.Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που έχουν πάρει άτοκο δάνειο για να πληρώσουν τους παραγωγούς σιτηρών το 2008, ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Με ρύθμιση του υφυπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, καλούνται οι Ενώσεις να μετατρέψουν τα δάνειά τους σε πενταετή με εξόφληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2015, σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις και πρώτη δόση την 30ή Μαρτίου του 2011. Ο υφυπουργός Οικονομικών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408/3.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την αριθ. 56700/Β. 3033/8.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2540/15.12.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά δημητριακών».
4. Την αριθ. 2/88675/0025/9.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2507/9.12.2008) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για αγορά ή παραλαβή δημητριακών από παραγωγούς το έτος
2008», όπως ισχύει.
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C155/02).
6. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 39/26.10.2010), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της αριθ. 2/88675/0025/9.12.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, οφειλών που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για αγορά ή παραλαβή δημητριακών από παραγωγούς το έτος 2008, αποφασίζουμε:
Α. Παρέχεται η ευχέρεια στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της αριθ. 2/88675/0025/9.12.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, να προβούν σε ρύθμιση των με ημερομηνία 30.9.2010 εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της ως άνω απόφασης, οφειλών τους, ως εξής:
Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορίζεται πενταετής, εξοφλητέο σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα την 30.3.2011 και τελευταία την 30.9.2015.
Περαιτέρω καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο ετησίως από έκαστο δανειολήπτη και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά υπολοίπου του δανείου. Η πρώτη καταβολή θα γίνει με την καταβολή της πρώτης δόσης την 30.3.2011.
Τα υφιστάμενα ενέχυρα σιτηρών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καταργούνται.
Ως επιτόκιο του δανείου της ρύθμισης ορίζεται το ισχύον για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτόκιο για την ίδια κατηγορία δανείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνεταιριστικών οργανώσεων υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 30.11.2010, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 − ΓΛ.Κ. Τμήμα Δ΄. Μαζί με την αίτηση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα για το υπόλοιπο οφειλών της συνεταιριστικής οργάνωσης με ημερομηνία 30.9.2010.
Β. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − Δ.25− Τμήμα Δ΄:
1. Μέχρι την 31.1.2011 σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση d25@mof−glk.gr, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται οι οφειλές που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:
Κωδικός Τράπεζας
Αριθμός λογαριασμού
Υποκατάστημα
Επώνυμο δανειολήπτη
Όνομα δανειολήπτη
Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
Δ.Ο.Υ. Κωδικός
Δ.Ο.Υ. Όνομα
Αρχική Υ.Α
Ημερομηνία αρχικής Υ.Α.
Τροποποιητική Υ.Α.
Ημερομηνία τροποποιητικής Υ.Α.
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης
Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
Ημερομηνία ρύθμισης οφειλών
Ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών
Ποσοστό εγγυημένου δανείου
Διάρκεια δανείου
Συνολικός αριθμός δόσεων
Τυχόν Ενυπόθηκη διασφάλιση
Ύψος ενυπόθηκης διασφάλισης
Λοιπές ασφάλειες
2. Κάθε έτος, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση d25@mof−glk.gr, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων.
Γ. Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων, ολόκληρο το ποσό του δανείου θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα δικαιούνται, αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της δεύτερης δόσης, να ζητήσουν από το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ. Δ25 − Τμ. Δ΄) την εξόφληση των απαιτήσεών του, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, με την ίδια επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.
Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλεισίματος του λογαριασμού.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.−Δ.25−Τμήμα Δ΄).
Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση οφειλές δεν δύναται να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό GR1301000230000000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 − Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για τη Ρύθμιση για τα άτοκα δάνεια δημητριακών στις ΕΑΣ 

agronews.gr
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template