ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

25/3/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η/2016 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

                       ΠΡΟΣ:
1.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.    Τον Δήμαρχο
3.    Τον Γενικό Γραμματέα
4.    Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.    Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.    Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.    Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.    Τους Νομικούς Συμβούλους
9.    Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.    Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η/2016  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

    Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 4η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

1.    Συζήτηση σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.    Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου»:
Α) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής του εν θέματι έργου.
Β) Έγκριση ή μη της οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου.
Γ) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου για υλικά του έργου και τυχόν καθορισμός αυτής.
Δ) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου όσον αφορά το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυσης της σύμβασης και τυχόν καθορισμός αυτής.
Ε) Αναγνώριση ή όχι αποζημίωσης του αναδόχου του εν θέματι έργου όσον αφορά θετικές ζημίες λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και τυχόν καθορισμός αυτής.
 (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

3.    Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
•    Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

4.    Μεταβίβαση, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση, μεταβίβαση κ.λ.π. συναφών θεμάτων, επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

6.    Απευθείας  ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

7.    Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα ενός έτους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8.    Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Σπολάιτας του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9.    Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10.    Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11.    Έγκριση διενέργειας και ανάθεσης σε τρίτο:  «Μίσθωση οχημάτων -μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2016 του Δήμου».           
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

12.    Αλλαγή προσωνυμίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13.    Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Πρωτοβουλία  UIA)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

14.    Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

15.    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 46/2016  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16.    Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 66/2010, 385/2010, 11/2011, 40/2011 και 329/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

17.    Έγκριση ή μη του 1οι Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

18.   
Α) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις - συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Αρακύνθου» Δήμου Αγρινίου.
Β) Έγκριση ή μη του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Ανέγερση νέας  πτέρυγας  2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
Γ) Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής, του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

19.    Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:   «Αντικατάσταση και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελίων, Αγ. Παρασκευής & Παπαδατών».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

20.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 150/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων μεγάλων έργων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).                            
                                      
                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΚΟΣ
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template