ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ----------- ">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: stratosetoloakarnania@gmail.com

powered by Agones.gr (Στοίχημα)

16/9/10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2010-2011

Με απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας, καθορίσθηκε το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, κατά την χειμερινή περίοδο του έτους 2010-2011 για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/04/2011, ως κατωτέρω:

1) Ημερήσια λειτουργία, από 06:00 έως 21:00.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και κατά τις εργάσιμες ημέρες λειτουργούν όσα πρατήρια επιθυμούν και για όσες ώρες, από 06:00 έως 21:00.
2) Υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση, από 21:00 έως 23:00.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και για όλες τις εργάσιμες ημέρες λειτουργούν όσα καταστήματα αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
3) Υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία,κατά τις Κυριακές και αργίες
( 06.00 έως 21.00 )-Διανυκτέρευση από 21:00 έως 23:00.
Κατά τις Κυριακές και αργίες, εγκρίνεται η εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
4) Προαιρετική διανυκτέρευση από 23:00 έως 06:00.
Κατά το ανωτέρω διάστημα και για όλες τις ημέρες μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά, όσα καταστήματα επιθυμούν απ’ αυτά που αναγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
Β. Όσα πρατήρια έχουν ορισθεί να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες ή κατά το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3054/02, όπως επαναδιατυπώθηκε με το άρθρο 28 του Ν.3419/05, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά τιμωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στη παρ.3 του άρθρου 23του Ν.2224/94 και στο άρθρο 22 του Ν.3054/02, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και επαναδιατυπωθεί με το άρθρο 28 του Ν.3419/05.
Γ. Επίσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α-230 ), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 Ν.3335/05 (ΦΕΚ Α-95/20-04-05 ), που δύναται να ανέλθουν μέχρι την προσωρινή ή την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.
Κατά της παρούσας επιτρέπεται άσκηση διοικητικής προσφυγής από οιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον, για παράβαση νομοθεσίας ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εντός αποκλειστικής προθεσμίας (30) ημερών από την δημοσίευσή της (Ν.2839άρθρο 7 παρ.1).
Δ. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων, εργάσιμων Κυριακών και αργιών και της υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας Κυριακών και αργιών.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τοπικό Τύπο και να τοιχοκολληθεί στο ισόγειο του Διοικητηρίου .( άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2224/1994 ).
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται από την δημοσίευσή της μέχρι 30-04-2011.
Η ανωτέρω απόφαση αφορά αποκλειστικά τις καταστάσεις χειμερινού ωραρίου των πρατηρίων υγρών καυσίμων του ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.
 

Discover Agrinio

Βάλτος

Στράτος Αιτωλοακαρνανίας Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template